Skip to main content

Leerstoelen

Met trots heeft Stichting Schilthuisfonds inmiddels drie leerstoelen ingesteld. Allereerst is midden jaren ‘80 een bijzondere leerstoel waterstaats- en waterschapsrecht ingesteld aan de Universiteit Utrecht, die inmiddels is omgezet in een gewone leerstoel Europees en nationaal waterrecht. Nadat begin jaren ‘90 de statutaire doelstelling van de stichting verbreed werd met het bevorderen van de wetenschappelijke beoefening van de waterstaatsgeschiedenis, is ook een bijzondere leerstoel waterstaatsgeschiedenis gevestigd, aanvankelijk aan de Universiteit van Amsterdam, later aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Inmiddels is ook deze leerstoel omgezet in een gewone leerstoel Water- en Milieugeschiedenis. In 2015 werd daar een derde leerstoel aan toegevoegd. De leerstoel Publieke organisatie van het decentrale waterbeheer is gevestigd aan de Universiteit Utrecht.

Leerstoel Europees en nationaal waterrecht

De eerste leerstoelhouder van de bijzondere (deeltijds) leerstoel waterstaats- en waterschapsrecht aan de Universiteit van Utrecht was prof. mr. J.J.I. Verburg, die begin jaren ‘90 werd opgevolgd door prof. mr. A. van Hall. In 2007 werd de leerstoel bij het afscheid van prof. Van Hall vanwege haar succes door de uni-versiteit omgezet in een ‘gewone’(voltijds) leerstoel Europees en nationaal waterrecht, die bekleed wordt door prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick (gepromoveerd bij prof. Van Hall). Veel studenten die bij prof. Van Rijswick het vak Water en Infrastructuur, Duurzaamheid en Recht, het practicum Waterrecht, of het vak Water Law and Governance hebben gevolgd of hun scriptie over het waterrecht hebben geschreven, zijn inmiddels werkzaam in de water(schaps)wereld. Naast onderwijs aan diverse nationale en internationale universiteiten wordt onderwijs op maat en veelal intern binnen organisaties verzorgd door middel van PAO-cursussen en master classes.

Leerstoel Water- en milieugeschiedenis

De bijzondere leerstoel Waterstaatsgeschiedenis werd gevestigd in 1998 aan de Universiteit van Amsterdam met prof. G.P. van de Ven als leerstoelhouder, maar is sinds 2009 gevestigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met prof. P.J.E.M. van Dam als leerstoelhouder. In 2019 is deze leerstoel omgezet in een ‘gewone’ leerstoel met water- en milieugeschiedenis als aandachtsgebied.


Leerstoel Publieke organisatie van het decentrale waterbeheer

In 2015 is aan de Universiteit Utrecht een bijzondere leerstoel Publiek Organisatierecht, in het bijzonder op het terrein van het waterbeheer, gevestigd. Deze leerstoel werd bekleed door prof. R. Nehmelman. Aan het waterschapsrecht besteedde prof. Nehmelman in alle staatsrechtelijke vakken in het curriculum van de Universiteit Utrecht aandacht, zowel op bachelor als masterniveau, Daarmee enthousiasmeerde hij vele studenten voor het waterschapsrecht. In 2019 is deze leerstoel omgevormd tot een praktijkleerstoel Publieke organisatie van het decentrale waterbeheer. Deze leerstoel wordt bekleed door prof. mr. H.J.M. Havekes (eveneens gepromoveerd bij prof. Van Hall) en is gericht op de institutionele aspecten van het waterbeheer en in het bijzonder de publieke organisatie ervan. De leerstoel legt nadrukkelijk de relatie met de praktijk van het waterbeheer.