Skip to main content

Nieuw seminar voor AB-leden waterschappen op 21 februari 2024

Vorig jaar organiseerde het Schilthuisfonds vier seminars voor (nieuwe) waterschapsbestuurders. Op veler verzoek wordt voor die bestuurders die niet in de gelegenheid waren  te komen nogmaals een moment aan op woensdagavond  21 februari 2024.

De Stichting Schilthuisfonds waarborgt al ruim 35 jaar de wetenschappelijke en praktische beoefening van het waterrecht en de watergeschiedenis. Dit doet de stichting door de ondersteuning van drie leerstoelen en door bijdragen te leveren aan de totstandkoming van relevante publicaties voor de watersector.

De professoren

Het gaat om de leerstoelen van professor Petra van Dam, hoogleraar Water- en Milieugeschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Professor Herman Havekes, bijzonder hoogleraar Publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer aan de Universiteit Utrecht. En professor Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht.

Presentatie, vragen en discussie

Tijdens de bijeenkomst zullen de hoogleraren een presentatie verzorgen waarna er volop ruimte is voor vragen en discussie. Professor Van Dam zal onder meer stilstaan bij het ontstaan van de eerste waterschappen in de 13e eeuw, de grote overstromingen van de afgelopen eeuwen, het proces van gemeenmaking en het democratisch gehalte van de eerste waterschappen.

Professor Havekes zal met name ingaan op de betekenis van de Waterschapswet (1992), de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer en de institutionele omwenteling van het waterschap in de afgelopen decennia.

Professor Van Rijswick zal een aantal actualiteiten in het waterbeheer bespreken en onder meer stilstaan bij de betekenis van het Europese waterrecht in relatie tot het nationale recht, de gevolgen van de komst van de Omgevingswet, de mogelijke gevolgen van het niet halen van de KRW-doelen in 2027 en de betekenis en uitwerking van het beleid Water en bodem sturend in de ruimtelijke ordening.

Datum en locatie

Woensdagavond 21 februari van 19.00 – 21.00 uur.
Inloop vanaf 18.30 uur.

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Aanmelden kan via deze link.